Економіка Підприємства

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Header image

Економіка підприємства вивчає -

Загальні закономірності розвитку підприємств та методи їх господарювання в умовах соціальне орієнтованої ринкової економіки економіка підприємства досліджує форми вияву та дії загальних економічних законів у системі відносин, що складаються у сфері функціонування основної економічно та юридичне незалежної ланки національної економіки – підприємства, в його діяльності, спрямовані на виробництво і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг тощо відповідно до власних виробничих планів та договірних зобов'язань і на умовах повного господарського розрахунку, самофінансування і самоуправління. Основу системи цих відносин становлять відносини власності. Вони характеризують форму привласнення життєвих благ та способи поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва і формують основні риси всієї сукупності організаційних, техніко-економічних та інших відносин у діяльності підприємства. Виявляючись у формі економічних інтересів, ці відносини є основними спонукальними мотивами суспільне необхідної виробничої діяльності людей, мають об'єктивний характер. Спільність інтересів і цілей такої діяльності зумовлює можливість і необхідність узгодження дій трудового колективу підприємства як єдиного цілого. Пізнання й усвідомлення використання об'єктивних економічних законів робить можливим цілеспрямоване вдосконалення системи виробничих відносин у таких трьох напрямах:

  • розвиток власного виробництва внаслідок його оптимальної диверсифікації, впровадження новітньої техніки, технологи, наукових ідей тощо;
  • удосконалення конкретних форм господарювання, через які й реалізується система виробничих відносин;
  • впровадження досконалішого й ефективнішого господарського законодавства.

Необхідність удосконалення системи виробничих відносин у діяльності підприємства зумовлює розвиток економічної науки, у т.ч. економіки підприємства. Вона відокремилася від науки «Економіка промисловості» і сформувалася як самостійна наукова дисципліна через значне ускладнення сучасного виробництва і необхідність вивчення проблем економічної діяльності саме підприємств як головного суб'єкта виробничої діяльності.

Предмет економіки підприємства – дослідження специфічних закономірностей розвитку підприємств, форм і методів управління ними, раціонального поєднання всіх елементів виробничого процесу для найефективнішого їх використання. Економіка підприємства охоплює весь комплекс проблем господарської діяльності підприємств – від маркетингових досліджень, планування роботи й організації управління всіма сферами діяльності підприємства до визначення форм і методів вимірювання й оцінки результатів функціонування як підприємства загалом, так і кожного з його структурних підрозділів. Особлива увага в економіці підприємства повинна приділятися розробці методологічних підходів до визначення економічної ефективності інвестицій, зокрема впровадження нової техніки і технологи, використання всіх ресурсів підприємства, пошукам і обґрунтуванню найдоцільніших напрямів розвитку підприємств, розробці їх маркетингових програм, пошукам нових ринків збуту і ринкових ніш, питанням соціального розвитку їх колективів тощо. Конкретні завдання виробничого і соціального розвитку підприємства можуть визначатися відповідними техніко-економічними показниками державних замовлень та внутрішніх планів. Наукова розробка систем цих показників та методологічного забезпечення їх впровадження й використання в економічній роботі на підприємствах – предмет відповідних галузевих економічних наук.