Економіка Підприємства

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Header image

Самостійна робота №1

Тема: Ринок і поведінка на ньому суб’єктів господарювання.

Мета: Вивчити сутність ринку та підприємницької діяльності. Ознайомитися з метою діяльності створення підприємства та його функціями.

План самостійної роботи

 1. Ринок та його функції.
 2. Сутність підприємницької діяльності.
 3. Функції підприємства.

Питання для самоконтролю

 1. Сутність ринку та його функції.
 2. Сутність підприємницької діяльності.
 3. Мета створення підприємства.
 4. Функції підприємства.
 5. Етапи створення підприємства.

Література

Основна

 1. Бойко В.В. Економіка підприємства України – Д.,1997р.
 2. Шегда А.В. Економіка підприємства – Київ:Знання, 2005р.

Додаткова

 1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства – К.;1995р.
 2. Бойчик І.М. Економіка підприємства – Київ: Каравела, 2002р.
 3. Єщенко П.С. Сучасна економіка – К.: Вища школа, 2005 р.

Завдання

Дати письмову відповідь на питання до самоконтролю

Контроль

Семінарське заняття №1

Опорний конспект

Ринок — це сфера товарного обміну й пов’язана з ним сукупність відносин, які складаються між товаровиробниками й покупцями із приводу купівлі-продажу. Умови функціонування ринку: реалізація різноманітних форм власності і їхня рівноправність, створення ринкової інфраструктури й вільна конкуренція, що є регулюючою силою в ринковій економіці.

Ринок виконує наступні функції:

 • регулюючу (регулює виробництво й обіг товарів і послуг);
 • контролюючу (визначає суспільну значимість зробленого продукту й витраченої на його виробництво праці);
 • розподільну (установлює необхідні відтворювані пропорції, що забезпечують збалансованість економіки);
 • стимулюючу (спонукує знижувати індивідуальні витрати праці, використовувати нову техніку);
 • інформаційну (інформує про стан справ у господарській сфері);
 • що санує (очищує суспільне виробництво від економічно слабких, неконкурентоспроможних господарських одиниць).

Інфраструктуру ринку складає сукупність суб’єктів, що мають різні напрямки діяльності й забезпечують ефективну взаємодію всіх ринкових контрагентів. До найважливіших елементів ринкової інфраструктури відносяться: товарні, товарно-сировинні, фондові й валютні біржі, комерційні інформаційні центри, банки, транспортна й складська мережа, системи й засоби комунікації. Існують наступні принципи поводження господарюючих суб’єктів у ринковій економіці:

 1. принцип свободи економічної, господарської й підприємницької діяльності, що виявляється в наданні суб’єктові власницьких і підприємницьких прав, що дають можливість розпочати власну справу й втілити задуми в конкретні об’єкти, а також у ліквідації надмірних обмежень на форми, види, об’єкти підприємництва підприємств і громадян;
 2. принцип вільного ринкового ціноутворення;
 3. принцип верховенства споживача;
 4. принцип партнерства (наоснові договорів і контрактних відносин);
 5. принцип державного регулювання ринкових відносин (на основі державних програм, антимонопольних мір, цінових обмежень, податкового, фінансово-кредитного й трудового законодавства).

Підприємство, будучи складовою частиною зовнішнього оточення, зобов’язано постійно вирішувати питання соціального розвитку не тільки власного трудового колективу, але й місцевого й загальнодержавного значення. Поводження господарюючих суб’єктів на ринку регулюється також принципами:

 • взаємовигідності й рівноправності ділових відносин;
 • відповідальності перед кінцевим споживачем;
 • досягнення економічної й комерційної переваги винятково за рахунок інновацій;
 • ощадливого ведення господарства;
 • дотримання етичного кодексу підприємництва.

Під комерційною діяльністю підприємства розуміються всі торговельні операції за придбання матеріально-технічних ресурсів і реалізації виробленої продукції. Основу цієї діяльності складають матеріально-технічне забезпечення й маркетинг. Матеріально-технічне забезпечення на підприємствах являє собою раціонально організоване забезпечення виробництва знаряддями й предметами праці.

Маркетинг — це система організації всієї діяльності підприємства з розробки, виробництва й збуту товару або надання послуг з метою отримання підприємством високого прибутку на основі глибокого й всебічного знання ринку й реальних запитів і потреб покупця.

Система маркетингу — це інструмент у боротьбі за ринок, а вивчення потреб ринку й запитів покупців провадиться з метою узяти вгору над конкурентами.