Економіка Підприємства

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Header image

Самостійна робота №3

Тема: Кадрова політика підприємства.

Мета: Вивчити сутність кадрової політики підприємства. Склад та структуру кадрів підприємства.

План самостійної роботи

 1. Кадри підприємства, їх склад та структура.
 2. Класифікація персоналу підприємства.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке кадри підприємства?
 2. Склад кадрів підприємства.
 3. Структура кадрів підприємства.
 4. Класифікація персоналу підприємства.
 5. Сучасні системи підготовки кадрів підприємства.

Література

Основна

 1. Бойко В.В. Економіка підприємства України – Д.,1997р.
 2. Шегда А.В. Економіка підприємства – Київ:Знання, 2005р.

Додаткова

 1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства – К.;1995р.
 2. Бойчик І.М. Економіка підприємства – Київ: Каравела, 2002р.
 3. Єщенко П.С. Сучасна економіка – К.: Вища школа, 2005 р.

Завдання

Дати письмову відповідь на питання до самоконтролю

Контроль

Семінарське заняття №1

Опорний конспект

Під кадровою політикою розуміють систему політичних поглядів, ідей, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом, її форми і методи.

Кадрова політика розробляється власниками підприємства, вищим керівництвом, кадровими службами для визначення генерального напряму і засад роботи з кадрами, загальних і специфічних вимог до них.

Основними цілями кадрової політики є :

 • своєчасне забезпечення організації персоналом необхідної якості й у достатній кількості;
 • забезпечення умов реалізації передбачених трудовим законодавством прав і обов`язків громадян;
 • раціональне використання трудового потенціалу;
 • формування і підтримання ефективної роботи трудових колективів.

Основні різновиди кадрової політики:

 1. політика добору кадрів;
 2. політика профнавчання;
 3. політика праці;
 4. політика формування кадрових процедур, політика соціальних відносин.

Загальними принципами кадрової політики для більшості підприємств є:

 • справедливість
 • послідовність
 • дотримання трудового законодавства
 • рівність
 • відсутність дискримінації

Чинники кадрового виробництва:

1) Зовнішні:

 • національне трудове законодавство
 • взаємовідносини з профспілками
 • стан економічної кон’юктури
 • перспективи розвитку ринку праці

2) Внутрішні:

 • структура і цілі організації
 • територіальне розміщення
 • використовувані технології
 • виробнича і управлінська культура