Економіка Підприємства

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Header image

Семінарське заняття №1

Тема заняття: Підприємство в сучасній системі господарювання. Трудові ресурси.

Мета: Виявити рівень знань студентів.

Література

Основна

 1. Бойко В.В. Економіка підприємства України – Д.,1997р.
 2. Шегда А.В. Економіка підприємства – Київ: Знання, 2005р.

Додаткова

 1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства – К.;1995р.
 2. Бойчик І.М. Економіка підприємства – Київ: Каравела, 2002р.

Питання до семінарського заняття

 1. Сутність підприємства.
 2. Основні риси підприємства.
 3. Мета діяльності підприємства.
 4. Функції підприємства.
 5. Зовнішнє середовище підприємства.
 6. Фактори прямого впливу.
 7. Фактори непрямого впливу.
 8. Виробнича та загальна структура підприємства.
 9. Управління підприємством та його принципи.
 10. Методи управління підприємством.
 11. Ринок і поведінка на ньому суб’єктів господарювання
 12. Класифікація підприємств за різними ознаками
 13. Трудові ресурси підприємства.
 14. Класифікація персоналу підприємства.
 15. Нормування праці.
 16. Кадрова політика підприємства.
 17. Продуктивність праці.
 18. Показники руху кадрів підприємства.
 19. Сутність оплати праці та заробітної плати.
 20. Форми оплати праці.
 21. Проста відрядна та відрядно-преміальна система оплати праці.
 22. Відрядно-прогресивна та акордна системи оплати праці.
 23. Проста погодинна та погодинно-преміальна система оплати праці
 24. Безтарифна система оплати праці.
 25. Основні фактори росту продуктивності праці

Задачі

 1. Визначити заробітну плату робітника при відрядно-преміальній системі, якщо він за місяць виготовив 173 вироби при плані 130. Норма часу на виконання операції становить 1,4 нормо-годин, а годинна тарифна ставка за розрядом робіт – 10,76 грн./год. Доплата за виконання плану – 10%, а за кожний процент перевиконання плану – 1,5%.
 2. Планова трудомісткість одного виробу рівна 0,8 н-год., річний обсяг виробництва — 1 млн. шт. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни — 8,1 год. У році 251 робочих днів. Втрати на регламентовані простої - 5%. Середній процент виконання норм виробітку 114%. Визначити планову чисельність робітників-відрядників.
 3. Робітник протягом місяця за 180 год. роботи виготовляє 360 деталей. При здійсненні заходів по покращенню організації робочих місць трудомісткість деталі зменшилась на 0,1 год. Скільки деталей він виготовить в нових умовах праці і на скільки відсотків підвищиться його продуктивність праці.
 4. Планова трудомісткість складання мобільної радіостанції на підприємстві 0,8 нормо-годин при річній виробничій програмі 500 тис.шт. Підприємство працює в одну зміну. Середній процент виконання норм виробітку 112%, процент втрат часу на ремонт обладнання – 3%, кількість робочих днів – 252 дні, тривалість робочого дня – 8 годин. Визначити необхідну для складання чисельність робітників-відрядників.
 5. На плановий період визначено обсяг виробництва 5685,5 тис. грн. Виробіток на одного працюючого у базовому періоді становив 8,3 тис. грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово - виробничого персоналу передбачено зменшити на 46 чол. Визначити процент зростання продуктивності праці за плановий період і чисельність працюючих у ньому.
 6. Визначити відсоток підвищення продуктивності праці в наступному році порівняно зі звітним, якщо обсяг виробленої продукції – 3850 тис. грн. при чисельності працюючих 360 чол., а в наступному році передбачається збільшити обсяг виробництва продукції на 20% при зменшенні чисельності працюючих на 10 чол.
 7. Начальнику відділу встановлено оклад 2450 грн. В розрахунковому місяці він відпрацював 21 робочий день з 23 за графіком. За виконання плану поставок передбачена премія 34% від окладу. За виконання завдання з експорту продукції встановлена премія 25% окладу. Крім того, за підвищення ефективності виробництва нараховується премія 30% окладу. Однак за окремі недоліки розмір цієї премії зменшено до 20%. Розрахувати загальний заробіток начальника відділу.
 8. Визначити потребу підприємства у робітниках-складальниках у звітному й розрахунковому роках, якщо виробничою програмою звітного року заплановано виготовити 120000 велосипедів, при трудомісткості складання одного виробу 0,3 н-год. Ефективний річний фонд робочого часу одного складальника дорівнює 1850 н-год., а передбачуване виконання норм часу кожним робітником у середньому 105%. У розрахунковому році планується приріст обсягу виробництва до 250000 шт., й, за рахунок поліпшення організації виробництва, збільшення ефективного річного фонду робочого часу на 4% за незмінного коефіцієнту виконання норм.