Економіка Підприємства

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Header image

Семінарське заняття №5

Тема заняття: Витрати підприємства. Результативність діяльності підприємства. Антикризова діяльність підприємства.

Мета: Виявити рівень знань студентів.

Література

Основна

 1. Бойко В.В. Економіка підприємства України – Д.,1997р.
 2. Шегда А.В. Економіка підприємства – Київ: Знання, 2005р.

Додаткова

 1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства – К.;1995р.
 2. Бойчик І.М. Економіка підприємства – Київ: Каравела, 2002р.

Питання до семінарського заняття

 1. Загальна характеристика витрат.
 2. Класифікація витрат.
 3. Собівартість продукції.
 4. Кошторис витрат.
 5. Ціна та функції цін.
 6. Структура цін.
 7. Методи ціноутворення.
 8. Шляхи зниження витрат собівартості продукції
 9. Суть і завдання фінансової діяльності підприємства.
 10. Форми фінансової діяльності підприємства.
 11. Структура фінансового плану (бюджету) підприємства.
 12. Баланс підприємства та його значення.
 13. Характеристика активу балансу підприємства.
 14. Характеристика пасиву балансу підприємства.
 15. Поняття і види прибутку підприємства.
 16. Функції прибутку підприємства.
 17. Показники оцінки фінансового стану підприємства:
 18. Показники ліквідності;
 19. Показники платоспроможності;
 20. Показники прибутковості;
 21. Показники ефективності використання активів.
 22. Рентабельність та види рентабельності підприємства.
 23. Показники рентабельності.
 24. Сутність та види реструктуризації.
 25. Порядок проведення реструктуризації підприємства.
 26. Сутність санації.
 27. Порядок проведення санації.
 28. Резерви і фактори підвищення ефективності виробництва