Економіка Підприємства

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Header image

Самостійна робота №6

Тема: Шляхи прискорення обіговості оборотних коштів.

Мета: Вивчитишляхи та джерела економії оборотних коштів підприємства. Вивичити показники ефективного використання оборотних коштів підприємства.

План самостійної роботи

 1. Шляхи економії оборотних коштів підприємства.
 2. Джерела економії оборотних коштів підприємства.

Питання для самоконтролю

 1. Охарактеризувати шляхи економії оборотних коштів підприємства.
 2. Дати характеристику джерелам економії оборотних коштів підприємства.
 3. Показники ефективного використання оборотних коштів підприємства.
 4. Ефективне використання оборотних коштів підприємства

Література

Основна

 1. Бойко В.В. Економіка підприємства України – Д.,1997р.
 2. Шегда А.В. Економіка підприємства – Київ:Знання, 2005р.

Додаткова

 1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства – К.;1995р.
 2. Бойчик І.М. Економіка підприємства – Київ: Каравела, 2002р.
 3. Єщенко П.С. Сучасна економіка – К.: Вища школа, 2005 р.

Завдання

Дати письмову відповідь на питання до самоконтролю

Контроль

Семінарське завдання №2

Опорний конспект

Ефективність використання оборотних коштів на підприємства характеризуються швидкістю їх обороту (оборотністю). Оборот оборотних коштів, виміряний у часі називається їх оборотністю.

Економічне значення оборотності полягає в тому, що від неї залежить величина необхідних підприємству сум грошових коштів для здійснення процесу виробництва і реалізації продукції.

Ефективне використання оборотних коштів характеризується такими показниками:

Коефіцієнт оборотності (К обор) показує кількість оборотів за рік і визначається відношенням реалізованої продукції за рік продукції (РП) до середньорічного залишку нормованих оборотних коштів (Sноз.):

$$К_{об}=\frac{РП}{S_{ноз.}}; оборотів/рік$$

Середньорічний залишок нормованих оборотних коштів (Sноз) розраховується:

$$S_{ноз.}=S_{1}+S_{2}...S_{12}, грн.$$

де - S1, S2,....S12,- середньомісячні залишки нормованих оборотних коштів, грн.

Середньомісячний залишок нормованих оборотних засобів (Sноз. міс.) обчислюється:

$$S_{ноз. міс.}=\frac{S_{n}+S_{k}}{2}, грн.$$

Коефіцієнт завантаження (Кзав.) є показником, оберненим коефіцієнту оборотності, який показує скільки оборотних коштів підприємств припадає на одну гривню реалізованої продукції:

$$К_{зав.}=\frac{S_{ноз.}}{РП}$$

Тривалість обороту (Тоб.) показує тривалість одного обороту оборотних коштів, у днях (може бути місяць, квартал, рік), і обраховується:

$$Т_{об.}=\frac{360}{РП}, дні$$

Сума вивільнених в результаті прискорення оборотності оборотних засобів (∆Sноз) обраховується за формулою:

$$\Delta S_{ноз}=\frac{РП_{зв.}}{360}Т_{об. баз.}-Т_{об. зв.}$$

де РПзв. – обсяг реалізації у звітному році, грн., Т об. зв. – середня тривалість одного обороту оборотних засобів засобів відповідно в базовому і звітному роках, днів.

Для характеристики економічної ефективності викорис-тання оборотних коштів застосовується показник віддачі (рентабельності) оборотних коштів, який розраховується як відношення прибутку від реалізованої продукції до середніх залишків оборотних коштів.

Ефективне використання оборотних коштів є одним із резервів підвищення ефективності діяльності підприємства і повинно забезпечуватись прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу.

На стадії створення виробничих запасів – це раціональне їх використання, ліквідація наднормативних запасів, удосконалення нормування, оптимальний вибір постачальників, налагодження роботи транспорту, організація складського господарства тощо.

На стадії незавершеного виробництва – упровадження прогресивної техніки і технологій, удосконалення форм організації виробництва, розвиток стандартізації та уніфікації, вдосконалення системи економічного стимулювання тощо.

На стадії обігу – це раціональна організація збуту готової продукції, застосування прогресивних норм розрахунків, прискорення документообороту, дотримання договірної та платіжної дисципліни.

Завдяки прискоренню оборотності оборотних коштів можливо зекономити кошти і збільшити обсяги виробництва без залучення додаткових фінансових ресурсів. У сучасних умовах господарювання однією з проблем виробництва є економія матеріальних ресурсів.

Джерела економії показують, за рахунок чого може бути досягнута економія. Шляхи економії – це способи, заходи за допомогою який може бути досягнута економія.

Основними джерелами економії сировини та матеріалів є: зниження ваги виробів, скорочення відходів і втрат сировини та матеріалів, використання відходів, використання вторинної сировини, зменшення і ліквідація браку.

Основні шляхи економії матеріальних ресурсів діляться на :

 • виробничо – технологічні (якісна підготовка сировини до виробничого споживання, вдосконалення конструкції виробів, комплексна переробка сировини, застосування безвідходних та маловідходних технологій);
 • організаційно – економічні (підвищення рівня науковості нормування, розробка технічно обґрунтованих норм витрат матеріальних ресурсів).

Ефект прискорення оборотності оборотних коштів виражається у вивільненні, зменшенні потреби в них у зв'язку з поліпшенням їх використання. Чим вище оборотність, тим більше за той же проміжок часу буде випущено і продано продукції при незмінній кількості оборотних коштів. Розрізняють абсолютне і відносне вивільнення оборотних коштів.

Абсолютне вивільнення виникає тоді, коли фактична потреба менше планової, в цьому випадку зіставляється фактична сума середніх залишків оборотних коштів за попередній період з плановою потребою за даний період:

$$О_{абс.}=ОСР_{отч.}-ОСР_{пл.}$$

де: Оабс. - абсолютне вивільнення оборотних коштів, грн.; ОСРотч., ОСРпл. - середній залишок оборотних коштів за звітний і плановий період відповідно.

Відносне вивільнення відбиває як зміна величини оборотних коштів, так і зміна обсягу реалізованої продукції. Щоб визначити його, потрібно обчислити потреба в оборотних коштах за звітний рік, виходячи з фактичного обороту з реалізації продукції за цей період і оборотності в днях за попередній рік. Різниця дає суму вивільнення коштів.

Прискорення оборотності оборотних коштів - першочергова задача підприємств в сучасних умовах і досягається наступними шляхами:

 • на стадії створення виробничих запасів - впровадження економічно обгрунтованих норм запасу;
 • наближення постачальників сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів до споживачів;
 • широке використання прямих тривалих зв'язків;
 • розширення складської системи матеріально-технічного забезпечення, а також оптової торгівлі матеріалами та обладнанням; комплексна механізація і автоматизація вантажно-розвантажувальних робіт на складах;
 • на стадії незавершеного виробництва - прискорення науково-технічного прогресу (впровадження прогресивної техніки і технології, особливо безвідходної і маловідходної, роботизованих комплексів, роторних ліній, хімізація виробництва);
 • розвиток стандартизації, уніфікації, типізації; вдосконалення форм організації промислового виробництва, застосування більш дешевих конструкційних матеріалів;
 • вдосконалення системи економічного стимулювання ощадливого використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів; збільшення питомої ваги продукції, що користується підвищеним попитом;
 • на стадії обігу - наближення споживачів продукції до її виробникам; вдосконалення системи розрахунків;
 • збільшення обсягу реалізованої продукції унаслідок виконання замовлень по прямих зв'язках, дострокового випуску продукції, виготовлення продукції з зекономлених матеріалів;
 • ретельна і своєчасна добірка продукції, що відвантажується по партіях, асортименту, транзитній нормі, відвантаження в строгій відповідності з укладеними договорами.
 • Найбільш оптимальні умови прискореної оборотності оборотних коштів мають малі підприємства.