Економіка Підприємства

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Header image

Самостійна робота №8

Тема: Тактичне та оперативне планування. Бізнес-план підприємства.

Мета:Вивчитисутність тактичного та оперативного планування. Вивчити сутність бізнес-плану підприємства та його значення; структуру бізнес-плану.

План самостійної роботи

 1. Тактичне планування діяльності підприємства.
 2. Оперативне планування діяльності підприємства.
 3. Бізнес-план підприємства.

Питання для самоконтролю

 1. Розкрити сутність тактичного планування.
 2. Розкрити сутність оперативного планування.
 3. Що таке бізнес-план підприємства?
 4. Сутність бізнес-плану.
 5. Структура бізнес-плану.
 6. Значення бізнес-планування.

Література

Основна

 1. Бойко В.В. Економіка підприємства України – Д.,1997р.
 2. Шегда А.В. Економіка підприємства – Київ:Знання, 2005р.

Додаткова

 1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства – К.;1995р.
 2. Бойчик І.М. Економіка підприємства – Київ: Каравела, 2002р.
 3. Єщенко П.С. Сучасна економіка – К.: Вища школа, 2005 р.

Завдання

Дати письмову відповідь на питання до самоконтролю

Контроль

Семінарське завдання №3

Опорний конспект

У системі господарювання на підприємстві в умовах ринкової економіки застосовується стратегічний підхід до планових вирішень. Стратегічне планування передбачає розробку стратегії підприємства, тобто перспективної довгострокової програми дій, яка визначає для підприємства пріоритетні проблеми та його місію.

Тактичне плануванняпередбачає складення середньо та короткострокових планів, та містить такі відмінностівід стратегічного планування:

 1. термінову: стратегічне планування пов’язано з рішеннями, наслідки яких діють тривалий час; тактичне планування відрізняється деталізацією та конкретизацією означених стратегічних планів;
 2. по сферах впливу: стратегічне планування охоплює усі сфери діяльності підприємства та має на них суттєвий вплив; тактичні плани складаються з конкретних тематичних розділів, що впливають на окремі напрямки діяльності підприємства;
 3. сутнісний: стратегічні плани обумовлюють місію та цілі діяльності підприємства; тактичні плани визначають сукупність практичних мір, що необхідні для здійснення намічених цілей.

Існує відносна умовність щодо розподілення термінів планування у довгострокових (10-20 років), середньострокових (5-7 років) та короткострокових (1-5 років) планах. Найчастіше у господарській практиці зустрічається тактичне планування терміном на один рік.

Середньострокові та короткострокові плани складаються з єдиної методології та містять приблизно однакову структуру (типові розділи).

Показники тактичних планів класифікуються за такими ознаками:

 1. За економічним змістом:на натуральні та вартісні.
 2. За економічним призначенням: на кількісні та якісні.
 3. За засобом характеристики явищ: на абсолютні та відносні.

Завершуючим етапом у системі планування діяльності підприємства є оперативне планування, яке застосовується як засіб забезпечення поточним управлінням виробництвом. Оперативне планування передбачає розбивку планів підприємства по його підрозділах – цехах, виробничих ділянках, робочих місцях, - по невеличких термінах часу (місяць, декада, тиждень, доба, зміна).

Оперативне планування об’єднує два напрями:

 1. календарне планування, під час якого розроблюються оперативні плани і графіки випуску продукції;
 2. диспетчеризація, яка передбачає роботи, необхідні для оперативного обліку, контролю та регулювання виконання оперативних планів й хода виробництва.

Основні завдання оперативного планування:

 • забезпечення виконання плану випуску продукції у заплановані терміни при ритмічній роботі всіх підрозділів підприємства;
 • встановлення оптимального режиму роботи підприємства, який буде сприяти найбільш ефективному та повному використанню устаткування та робочої сили;
 • максимальне скорочення тривалості виробничого циклу.

Оперативне планування здійснюється у масштабі всього підприємства як цехове (міжцехове), та для окремих цехів, ділянок та робочих місць як внутрішньо цехове.

Міжцехове оперативне планування забезпечує скоординовану діяльність між цехами підприємства у відповідності з послідовністю технологічних процесів, та узгоджене просування деталей, вузлів, замовлень від цеху до цеху у обсягах та терміну часу.

Внутрішньо цехове оперативне планування забезпечує розробку календарних планів виробництва та контроль їх виконання, розподілення робіт по ділянках, доведення їх до робочих місць, оперативне регулювання виробничих процесів. В умовах ринкової економіки проблеми вдосконалення тактичного й оперативного планування зводяться до підвищення ефективності їх функціонування, критеріями якої є:

 • ритмічна робота колективу та рівномірний випуск продукції;
 • рівень використання засобів виробництва та робочої сили;
 • раціональна організація виробничого процесу;
 • знаходження внутрішньовиробничих резервів та їх використання;
 • гнучка реакція на зміни попиту;
 • мінімальні запаси незавершеного виробництва;
 • мінімальна тривалість виробничого циклу;
 • оптимізація виробничих процесів з метою прийняття ефективних господарських рішень.

Після вибору відповідної альтернативної стратегії та її опрацювання розробляється стратегічний план діяльності підприємства, який найчастіше оформляється у вигляді бізнес-плану. Бізнес-план підприємства—це комплексний плановий документ, який містить систему заходів і дій, узгоджених з метою та ресурсамиі спрямованих на одержання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту.

Бізнес-план підприємства розробляється з метою планування господарської діяльності підприємства на певний період відповідно до потреб ринку і наявності необхідних ресурсів. Залежно від масштабів підприємницької діяльності та ступеню деталізації стратегічних рішень зміст і структура бізнес-плану може бути різною. Типова структура бізнес-плану підприємства, як правило, включає такі розділи:

 1. РЕЗЮМЕ. Інформація про підприємство. Короткий огляд бізнес-проекту, опис можливостей і стратегій, повідомлення про наміри.
 2. ГАЛУЗЬ, ПІДПРИЄМСТВО ТА ЙОГО ПРОДУКЦІЯ. Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі. Основні види та характер діяльності підприємства. Опис продукту і його технологічних особливостей. Конкурентоспроможність продукції на споживчому ринку. Визначення продукції, призначеної для реалізації на зовнішньому ринку.
 3. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ. Характеристика регіонального ринку продукту. Сегментація ринку продукції, що випускає підприємство. Цільовий ринок бізнесу. Виявлення конкурентів на ринку. Перелікорганізацій, з якими співпрацюватиме підприємство. Оцінка впливу , зовнішніх чинників на збут продукції.
 4. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ. Обсяг виробництва і реалізації продукції. Характеристика виробничих цехів і процесу виробництва продукції. Розрахунок потреби у виробничих ресурсах і чисельності працівників. Можливості використання виробничої потужності підприємства та виконання програми контролю якості.
 5. ПЛАН МАРКЕТИНГУ. Стратегія маркетингу. Очікувані обсяги продажуічасткаринку, якузайматиме продукція підприємства. Перелік покупців продукції при певних якісних і цінових характеристиках.
 6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН. Форма організації бізнесу. Власники і менеджери підприємства. Організація управління. Керівний склад підприємства, його обов'язки, оплата праці та умови преміювання. Критерії відбору кадрів, оцінки результатів їхньої роботи та форми заохочення.
 7. ОЦІНКА РИЗИКІВ. Типи можливих ризиків. Способи реагування на загрози для бізнесу.
 8. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН. План грошових надходжень і витрат. Зведений баланс активів і пасивів. Графік досягнення беззбитковості. Баланс прибутку та його розподіл.